Przenieś do treści

Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne


Dokumenty w formacie pdf, mapy.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Jakubowski.
E-mail: michal.jakubowski@pzdw.wrotapodlasia.pl
Telefon: 85 67 67 154

 

 

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Wydział Organizacyjny
Adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok
E-mail: michal.jakubowski@pzdw.wrotapodlasia.pl
Telefon: 85 67 67 154

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:


Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok

 

Podjazdy dla osób z niepełnosprawności ruchową.

Dwa miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych odpowiednio oznakowane.Logintrade platform uses cookies.Click here to learn more.


OK